www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

massa-immigratie
Share the info & Spread the love

’Hoogopgeleide kosmopolieten profiteren, arme wijken hebben eronder te lijden’

Immigratie ’een dramatisch experiment op onszelf’

author avatar

Door WIERD DUK
Orgineel : https://www.telegraaf.nl/nieuws/1988815765/immigratie-een-dramatisch-experiment-op-onszelf

Onze samenleving is onder invloed van de massa-immigratie ingrijpend veranderd. Het straatbeeld werd kleurrijker, eetgewoontes gevarieerder, de jongerencultuur diverser en de islam meer zichtbaar. Tevens is er sprake van segregatie en radicalisering van moslims. Hoe moeten we omgaan met die ontwikkelingen? Socioloog Ruud Koopmans: ,,Heb zelfvertrouwen. Relativeer niet langer de betekenis van onze cultuur en van onze waarden.”

Natuurlijk zitten er zat positieve kanten aan immigratie, zegt socioloog Ruud Koopmans (59). ,,Je zou toch niet willen dat we nog altijd in die homogene samenleving uit de jaren vijftig leefden?”, zegt de Nederlandse hoogleraar aan de Humbold Universiteit in Berlijn. ,,Dat zou een saaie bedoening zijn.” De positieve aspecten gaan, volgens Koopmans, verder dan alleen de menukaart van de döner-tenten, de pizzeria’s en sushi-restaurants. ,,Onderzoek wijst uit dat culturele diversiteit heel verrijkend kan zijn op de werkvloer. Als workteams gevarieerd zijn naar gender en etnische afkomst, komt dat de creativiteit in een bedrijf ten goede. Kijk naar Silicon Valley, de techcentra daar zijn vaak voorbeelden van hoogopgeleide diversiteit.”

Profetie Timmermans

Het is deze multiculturele wereld, waarin mensen elkaar – mede dankzij hun verschillende etnische en culturele achtergronden – positief beïnvloeden, die voorstanders van immigratie in gedachten hebben wanneer zij wijzen op het maatschappelijke belang van ’diversiteit’. Frans Timmermans (PvdA), de Nederlandse vicevoorzitter van de Europese Commissie, wenst de gehele mensheid een ’diverse’ toekomst toe. ,,Europa zal divers zijn, net als alle andere delen van de wereld”, profeteerde Timmermans in 2015 bij het First Annual Colloquium on Fundamental Rights. Hij voegde daar dreigend aan toe dat Europa niet een ’plaats van vrede en vrijheid zal blijven’ als haar burgers die diversiteit afwijzen.

“In een diverse samenleving neemt wantrouwen tussen burgers toe”

Internationale onderzoekers echter, onder wie ook Koopmans, trekken die laatste conclusie in twijfel. In tegenstelling tot wat Timmermans suggereert, zeggen zij, draagt diversiteit niet per se bij aan onderling begrip. Integendeel, in samenlevingen met een grote diversiteit naar herkomst – dus met veel mensen die afkomstig zijn uit verschillende herkomstlanden – neemt het onderlinge wantrouwen juist toe. Hoe meer nationaliteiten in een wijk, hoe minder sociale cohesie, concludeerde ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2018. Dat niet alleen: in buurten en gemeenten met een grote mate van diversiteit, voelen de inwoners zich onveiliger. Niet zonder reden: er worden ook daadwerkelijk meer delicten gepleegd dan in homogenere wijken.

Baanbrekend onderzoek

Die bevindingen van de WRR, waaruit ook bleek dat in Nederland migranten uit maar liefst 223 landen wonen, sluiten aan bij baanbrekend onderzoek van de Amerikaanse politieke wetenschapper Robert Putnam. Die concludeerde in 2001 tot zijn schrik dat toenemende diversiteit in gemeenschappen niet alleen leidt tot groeiend wantrouwen tussen de verschillende etnische groepen, maar ook tot meer wantrouwen bínnen die etnische groepen. Mensen vertonen in dergelijke omgevingen de neiging om zich af te grenzen en zich terug te trekken. Putnam, die voorstander is van immigratie, was zo ontdaan over de resultaten dat hij jarenlang wachtte met het bekend maken ervan.

“In Nederland wonen migranten uit 223 landen”

Ruud Koopmans: ,,Er is kritiek gekomen op Putnams onderzoek, maar de resultaten zijn nooit weerlegd. De tendens is wel degelijk dat mensen in ’diverse’ buurten minder gemeenschappelijke activiteiten ondernemen en minder onzelfzuchtig gedrag vertonen. Een promovenda van mij voerde in Berlijn een experiment uit. Zij legde in verschillende wijken een geadresseerde brief op straat en keek of iemand die zou vinden en in de desbetreffende brievenbus zou stoppen. Wat bleek? Er was een duidelijke samenhang tussen de diversiteit van de buurt en de keren dat iemand de moeite nam om die brief af te geven. In een homogene wijk kwam dit vaker voor.”

Sociologen en politicologen spreken over ’high trust’ en ’low trust societies’. Landen als Nederland, de Scandinavische landen, Duitsland en ook Japan gelden als voorbeelden van ’high trust’ samenlevingen, waarin mensen met gedeelde waarden en veel onderling vertrouwen oog hebben voor het maatschappelijk belang. Dit biedt een goede basis voor samenwerking en daarmee voor economisch succes. Een land als China, maar ook Italië geldt als ’low trust’: in Zuid-Italië vertrouwt men niemand buiten de eigen familie of clan en voelen de burgers zich nauwelijks verantwoordelijk voor openbare voorzieningen.

Laag vertrouwen

Een probleem met de immigratie naar ons land is de instroom van grote groepen uit ’low trust’ culturen, zegt Ruud Koopmans. ,,Turkije is bij uitstek zo’n land waar mensen een heel laag onderling vertrouwen hebben. Die mensen kunnen eenmaal in Nederland wel assimileren naar ’high trust’, maar dat duurt een tijd. In de tussentijd treedt het Putnam-effect op: naarmate een samenleving etnisch en cultureel diverser is, nemen vertrouwen en onderlinge solidariteit af.”

Met die kennis in z’n achterhoofd reisde de Britse auteur Douglas Murray, kort na de vluchtelingencrisis van 2015, door Europa. Die reis resulteerde in een somber stemmend boek The Strange Death of Europe (in vertaling verschenen als Het Opmerkelijke Einde van Europa). Hierin concludeert Murray dat West-Europese leiders de afgelopen decennia massa-immigratie hebben opgedrongen aan hun bevolkingen, met telkens verschillende argumenten: uit economische noodzaak, als middel tegen vergrijzing of als humanitaire plicht. Dat laatste argument hanteerde bondskanselier Merkel in 2015 toen zij de grenzen opende en meer dan een miljoen migranten binnenliet. Merkels morele appèl sloeg enorm aan onder de Duitsers, van wie velen nog altijd worden geplaagd door schuldgevoelens over de Tweede Wereldoorlog: in groten getale verwelkomden zij die immigranten uit Afrika en het Midden Oosten, zingend en klappend op treinstations en aan de grenzen.

Ingrijpende gedaanteverwisseling

Wat die mensen zich mogelijk niet realiseren, beweert Murray, is dat West-Europa door de massa-immigratie een ingrijpende gedaanteverwisseling zal ondergaan. Niet alleen in aanblik – het groeiende aantal moskeeën met de luid klinkende oproep tot gebed – ook in gedrag: musea die geen naakten meer exposeren, zwembaden die gescheiden zwemmen voor moslima’s faciliteren, steeds meer allochtone vrouwen die al dan niet onder druk de hoofddoek dragen en ook autochtone jongeren die in hun taalgebruik woorden uit het Arabisch en andere talen overnemen of na het voetballen niet meer naakt douchen wegens veranderende opvattingen over lichamelijkheid.

,,Wij voeren een dramatisch en ongeëvenaard experiment uit op onszelf”, zei Murray in een eerder interview, naar aanleiding van de verschijning van zijn boek. ,,We veranderen onze identiteit en onze toekomst, zonder een idee te hebben hoe dit zal uitpakken. En onze leiders weigeren om hierover met ons in debat te gaan. Als je er vragen over stelt, ben je een ‘islamofoob’ of een ‘xenofoob’, terwijl iedereen die de Europese geschiedenis kent en die ziet wat er gebeurt, zal moeten erkennen dat dit experiment alles kan vernietigen.”

Antisemitisme

In de zorgen van Murray, een homoseksueel, speelt met name de toenemende invloed van de (radicale) islam een voorname rol. Ruud Koopmans, wiens eigen recente boek Het Vervallen Huis van de Islam, binnenkort verschijnt in Duitse vertaling, deelt die analyse. ,,We moeten constateren dat nogal wat mensen hier naar toe komen uit culturen waarin sprake is van wijdverbreide homofobie, antisemitisme, vrouwenonderdrukking en religieuze intolerantie. Dat is niet bepaald een verrijking. Kijk hoe in Europa het geweld tegen Joden is toegenomen.”

De nadelige kanten van immigratie, zegt Koopmans, zijn vaak ook nog eens onevenredig verdeeld. ,,De hoogopgeleide kosmopolieten profiteren ervan: van het lekkere eten, van hun aardige, slimme collega’s uit India, van de leuke contacten op de internationale school, waar hun kind naast dat van de ambassadeur van Nigeria zit. Maar de inwoners van de arme wijken, waar verpaupering en radicalisering plaatsvinden, hebben er onder te lijden. Die tegenstelling – tussen de somewheres, de armere mensen die gebonden zijn aan één plek, en de anywheres, de mobiele kosmopolieten die zich overal ter wereld kunnen vestigen – draagt bij aan de opkomst van het populisme.”

Wat moeten westerse leiders doen om het doembeeld van Douglas Murray – de dood van Europa – te vermijden? Koopmans: ,,Heb zelfvertrouwen. Wees trots op de positieve westerse bijdrages aan de wereld. Relativeer niet langer de betekenis van onze cultuur en onze waarden. Laat je geen schuld opdringen over het koloniale verleden, elke cultuur heeft zijn schandvlekken. Als het Westen niet opkomt voor de eigen beschaving dan zie ik het somber in. Landen als China, Rusland of Turkije hebben allemaal een heel duidelijk zelfvertrouwen en geloven in de eigen waarden. Dan moet je niet beschaamd in een hoekje gaan staan zwijgen. Juist binnen onze migrantengemeenschappen klinken steeds meer stemmen van mensen, veelal vrouwen, die dit begrijpen en zeggen: ’Onze ouders zijn hier naartoe gekomen omdat ze vertrouwen hadden in jullie vrijheden en in de westerse waarden. Sta daar dan ook pal voor’. Mijn hoop heb ik vooral op hen gevestigd.”

%d bloggers liken dit: