De EU op de knieën gedwongen door de Straussianen

Een Amerikaanse groepering, gevormd rond het gedachtegoed van de filosoof Leo Strauss, controleert voortaan zowel het Secretariaat van Defensie als het Secretariaat van Staat. Na vele oorlogen te hebben georganiseerd sinds die van Joegoslavië, bedachten ze die in Oekraïne. Het manipuleert nu de Europese Unie en bereidt zich voor om haar energiebronnen te ontnemen. Als de Europese leiders hun ogen niet openen, zal hun alliantie met Washington leiden tot de ineenstorting van de economie van de Unie. Het heeft geen zin te geloven dat de Europeanen gespaard zullen blijven omdat ze ontwikkeld zijn. De Straussianen schreven al in 1992 dat ze niet zouden aarzelen om Duitsland en de EU te vernietigen.

Vanaf 1949 doceerde de Duits-Joodse filosoof Leo Strauss aan de Universiteit van Chicago. Uit zijn studenten vormde hij al snel een kleine groep Joodse discipelen. Hij onderwees hen mondeling, wat heel anders was dan zijn geschriften. Volgens hem hadden de democratieën hun onvermogen getoond om de Joden te beschermen tegen de nazi-eindoplossing. Om te voorkomen dat deze tragedie zich opnieuw zou voltrekken en de hamer op hen zou vallen, moesten zijn discipelen aan de andere kant van het handvat staan.

Hij adviseerde hen een eigen dictatuur op te bouwen.

Zijn volgelingen organiserend, noemde Leo Strauss hen zijn “hoplieten” (soldaten van Sparta). Hij trainde hen om de lessen van sommige van zijn collega-leraren te verstoren.

Verschillende leden van deze sekte hebben zeer hoge posities bekleed in de Verenigde Staten en Israël. De werking en ideologie van deze groepering waren onderwerp van controverse na de aanslagen van 11 september 2001. Een overvloedige literatuur heeft de voor- en tegenstanders van de filosoof tegenover elkaar gezet. De feiten zijn echter onbetwistbaar [1].

Antisemitische auteurs hebben ten onrechte Straussianen, Joodse gemeen-schappen in de diaspora en de staat Israël over één kam geschoren. De ideologie van Leo Strauss werd echter nooit besproken in de Joodse wereld vóór 9/11. Vanuit sociologisch oogpunt is het een sektarisch verschijnsel, helemaal niet representatief voor de Joodse cultuur. In 2003 sloten Benjamin Netanyahu’s “revisionistische zionisten” echter een pact met de Amerikaanse Straussianen, in aanwezigheid van andere Israëlische leiders [2]. Dit verbond werd nooit openbaar gemaakt.

Een van de kenmerken van deze groep is dat ze tot alles bereid zijn. Ze wilden bijvoorbeeld Irak terugbrengen naar het stenen tijdperk. Dit hebben ze inderdaad gedaan. Voor hen zijn alle offers mogelijk, ook voor henzelf, als ze maar de eerste blijven; niet de beste, de eerste [3]!

Paul Wolfowitz

In 1992 schreef een adviseur van de minister van Defensie, de Straussian Paul Wolfowitz, de Defense Planning Guidance. Het was het eerste offici-ële Amerikaanse document dat het denken van Leo Strauss weerspie-gelde [4]. Wolfowitz werd door de Amerikaanse filosoof Allan Bloom (een vriend van de Fransman Ray-mond Aron) in aanraking gebracht met het denken van Strauss, maar zelf kende hij de meester pas kort aan het eind van zijn docentschap in Chicago. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Jeane Kirkpatrick, erkende hem echter als “een van de grote Straussiaanse figuren” [5].

In de context van de ontbinding van de Sovjet-Unie ontwikkelde Wolfowitz een strategie om de hegemonie van de VS over de hele rest van de wereld te handhaven.

De Defense Planning Guidance had vertrouwelijk moeten blijven, maar de New York Times onthulde de hoofdlijnen ervan en publiceerde uittreksels [6]. Drie dagen later onthulde de Washington Post verdere details [7]. Uiteindelijk werd de oorspronkelijke tekst nooit openbaar gemaakt, maar een door de minister van Defensie (en toekomstige vice-president), Dick Cheney, bewerkte versie werd verspreid.

Het is bekend dat het oorspronkelijke document gebaseerd was op een reeks vergaderingen waaraan twee andere mensen, alle drie Strauss, deelnamen: Andrew Marshall, de “denker” van het Pentagon (die drie jaar na zijn dood werd vervangen door Arthur Cebrowski), Albert Wohlstetter, de denker van de atomaire afschrikkingsstrategie, en zijn schoonzoon Richard Perle, de toekomstige directeur van de Defense Policy Board. De Defense Planning Guidance werd geschreven door een leerling van Wohlstetter, Zalmay Khalilzad (toekomstig ambassadeur bij de VN).

Het document spreekt van een nieuwe “wereldorde […] uiteindelijk gesteund door de Verenigde Staten”, waarin de enige supermacht slechts tijdelijke bondgenootschappen zou hebben, afhankelijk van het conflict. De VN en zelfs de NAVO zouden steeds meer op een zijspoor worden gezet. Meer in het algemeen stelt de Wolfowitz-doctrine dat de Verenigde Staten de opkomst van elke potentiële concurrent voor de Amerikaanse hegemonie moeten blokkeren, vooral van “geavanceerde industriële naties” zoals Duitsland en Japan. Met name de Europese Unie is het doelwit: “Hoewel de Verenigde Staten het Europese integratieproject steunen, moeten we ervoor waken dat er een zuiver Europees veiligheidssysteem ontstaat dat de NAVO, en met name de geïntegreerde militaire commandostructuur ervan, zou ondermijnen. De Europeanen zal dus worden gevraagd in het Verdrag van Maastricht een clausule op te nemen die hun defensiebeleid ondergeschikt maakt aan dat van de NAVO, terwijl het Pentagon-rapport aanbeveelt de nieuwe Midden- en Oost-Europese staten in de Europese Unie op te nemen en hun tegelijkertijd het voordeel te geven van een militaire overeenkomst met de Verenigde Staten die hen zou beschermen tegen een eventuele Russische aanval [8].

Dertig jaar lang is dit document geduldig uitgevoerd.

Het Verdrag van Maastricht bevat in titel V, artikel J4, een lid 4 dat bepaalt: “Het beleid van de Unie in de zin van dit artikel laat het specifieke karakter van het veiligheids- en defensiebeleid van bepaalde lidstaten onverlet, eerbiedigt de uit het Noord-Atlantisch Verdrag voortvloeiende verplich-tingen van bepaalde lidstaten en is verenigbaar met het in dat kader vastgestelde gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid”. Deze bepalingen zijn opgenomen in de verschillende teksten tot en met artikel 42 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

De voormalige lidstaten van het Warschaupact zijn bijna allemaal toege-treden tot de Europese Unie. Dit besluit was een door Washington opgelegde keuze, die vlak voor de vergadering van de Europese Raad die het bekrachtigde, werd aangekondigd door minister van Buitenlandse Zaken James Baker.

In 2000 was Paul Wolfowitz, samen met Zbignew Brzezinki, de belangrijkste spreker op een groot Oekraïens-VS symposium in Washington, georga-niseerd door Oekraïense “integrale nationalisten” die hun toevlucht hadden gezocht in de VS. Daar beloofde hij het onafhankelijke Oekraïne te steunen, Rusland uit te lokken om er oorlog mee te voeren, en uiteindelijk de vernietiging van de herlevende rivaal van de VS te financieren [9].

Deze toezeggingen werden uitgevoerd met de passage van de Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act van 2022 op 28 april 2022 [10]. Oekraïne is nu vrijgesteld van alle wapenbeheersings-procedures, inclusief eindgebruikcerti-ficaten. Zeer dure wapens worden door de VS aan de EU geleased om Oekraïne te verdedigen.

Als de oorlog voorbij is, zullen de Europeanen moeten betalen voor wat ze hebben verbruikt. En de rekening zal zwaar zijn.

Victoria Nuland en Anthony Blinken in het kantoor van John Kerry. Victoria Nuland een Amerikaanse van Oekrainse afkomst is ook degene geweest die in 2014 op het Maidanplein haar oorlogspropaganda heeft lopen verkondigen

Hoewel de Europese elites tot nu toe hebben geprofiteerd van hun bondgenootschap met de Verenig-de Staten, moeten ze niet verbaasd zijn dat de Verenigde Staten hen nu proberen te vernietigen onder de Defense Planning Guidance. Ze hebben al gezien waartoe Washing-ton in staat was na de aanslagen van 9/11: Paul Wolfowitz verbood lan-den die bedenkingen hadden geuit tegen de oorlog, zoals Duitsland en Frankrijk, contracten te sluiten voor de wederopbouw van Irak [11].

Momenteel bedreigen de stijging van de prijs van energiebronnen en de toenemende schaarste ervan niet alleen de verwarming en het vervoer van personen, maar vooral het voortbestaan van al hun industrieën. Als dit verschijnsel aanhoudt, zal de economie van de Europese Unie als geheel plotseling instorten, waardoor de bevolking minstens een eeuw terug in de tijd zal worden geworpen.

Dit verschijnsel is moeilijk te analyseren omdat de prijzen en beschikbaar-heid van energiebronnen van vele factoren afhangen.

Ten eerste zijn de prijzen afhankelijk van vraag en aanbod. Daardoor zijn ze gestegen met het algemene economische herstel na het einde van de Covid-19 epidemie.

Ten tweede zijn energiebronnen het belangrijkste doelwit van speculanten. Nog meer dan valuta. De wereldprijs van olie kan alleen al door het effect van speculatie met 2,5 worden vermenigvuldigd.

Tot zover is alles gebruikelijk en bekend. Maar de westerse sancties tegen Rusland, na zijn toepassing van het Minsk II Akkoord, waarvoor het garant stond voor de Veiligheidsraad, hebben de wereldmarkt gebroken. Vanaf nu is er geen mondiale prijs meer, maar verschillende prijzen naargelang de landen van de verkopers en de afnemers. Er zijn nog steeds beurskoersen in Wall Street en de City, maar die staan in geen verhouding tot die in Peking en New Delhi.

Bovenal beginnen olie en gas, die in de Europese Unie overvloedig aanwezig waren, op te raken, terwijl ze wereldwijd nog in overvloed aanwezig zijn.

Al onze referentiepunten zijn op hun kop gezet. Onze statistische instrumenten, ontworpen voor de wereldmarkt, zijn helemaal niet aangepast aan de huidige periode. We kunnen dus alleen maar veronderstellingen maken, zonder middelen om die te verifiëren. Door deze situatie kunnen veel mensen onzin uitkramen met een air van autoriteit; in feite evolueren we allemaal in een gissend tempo.

Een van de huidige factoren is de reflux van dollars die gebruikt werden voor handel en speculatie en die in bepaalde landen niet meer bruikbaar zijn voor deze transacties. Deze meestal virtuele valuta verlaat Rusland en zijn bondgenoten om naar de landen te gaan of terug te keren waar ze nog gebruikt worden. Dit is een gigantisch fenomeen dat de Federal Reserve en het Amerikaanse leger altijd hebben willen vermijden, maar dat de Straussianen in de regering Biden (minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn plaatsvervanger Victoria Nuland) bewust hebben uitgelokt.

Ten onrechte ervan overtuigd dat Rusland Oekraïne is binnengevallen en probeert te annexeren, verbieden de Europeanen zichzelf handel te drijven met Moskou. In de praktijk verbruiken ze nog steeds Russisch gas, maar ze zijn ervan overtuigd dat Gazprom hun gastoevoer zal afsnijden. Zo kondigde hun pers aan dat het Russische bedrijf de Nord Stream pijpleiding sloot, hoewel het een technische onderbreking van drie dagen had aangekondigd. Normaal werden de leveringen van gaspijpleidingen om de twee maanden twee dagen onderbroken voor onderhoud. Hier werd Gazprom in zijn onderhoud gehinderd door de westerse blokkade, die verhinderde dat de turbines die het voor reparatie naar Canada had gestuurd, terugkwamen. De bevolking begreep echter dat de boze Russen aan de vooravond van de winter hun gas hadden afgesloten.

De Europese propaganda wil de publieke opinie voorbereiden op een definitieve afsluiting van de gasleiding en de verantwoordelijkheid bij Rusland leggen.

In dit geval voeren de leiders van de Unie gewoon de richtlijnen van de Straussianen uit. Daarmee laten ze de Europese industrie het loodje leggen, ten koste van hun burgers. Nu al hebben sommige energie-intensieve fabrieken hun productie verminderd of zelfs gesloten.

Ladislav Vrábel organiseerde de eerste pro-Russische demonstratie in de Europese Unie. Deze 44-jarige ondernemer had al eerder een naam bedacht, toen hij de restriktiven Maßnahmen Brüssels gegen die Covid-19-Epidemie in twijfel trok.

Het proces van verval van de Europese Unie zal doorgaan zolang niemand zich ertegen durft te verzetten. Tot ieders verrassing werd op 3 september in Praag een eerste pro-Russische demonstratie gehouden. De politie liet 70.000 mensen toe (voor een land van 10 miljoen), maar het waren er waarschijnlijk veel meer. Politieke commentatoren verachten hen en beschouwen hen als “Poetins nuttige idioten”. Maar deze beledigingen verhullen niet het onbehagen van de Europese elites.

Energiedeskundigen achten stroomstoringen in de hele Unie onvermijdelijk. Alleen Hongarije, dat eerder uitzonderingen heeft gekregen, zou kunnen ontsnappen aan de regels van de interne energiemarkt. Degenen die elektriciteit kunnen produceren zullen die moeten delen met degenen die dat niet kunnen. Het maakt niet uit of dit onvermogen het gevolg is van pech of kortzichtigheid.

Brussel moet beginnen met spanningsverlagingen, dan ’s nachts afsluiten en tenslotte overdag. Particulieren zullen moeite hebben om liften te onderhouden, om hun huis in de winter te verwarmen, om te koken als ze elektrische kooktoestellen gebruiken en degenen die gebruik maken van treinen, bussen of elektrische auto’s zouden moeite moeten hebben om zich te verplaatsen. Energie-intensieve bedrijven, zoals hoogovens, zullen naar verwachting sluiten. Infrastructuren zullen naar verwachting onbegaanbaar worden, zoals lange tunnels die niet meer geventileerd kunnen worden. Vooral elektronische installaties die ontworpen zijn voor continu bedrijf zullen niet bestand zijn tegen herhaalde onderbrekingen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor antennes die essentieel zijn voor mobiele telefoon-netwerken, die na drie maanden van deze behandeling worden weggegooid.

In derdewereldlanden waar elektriciteit schaars is, worden leds op batterijen gebruikt voor verlichting en UPS om machines met een laag verbruik, zoals computers of televisies, van stroom te voorzien. Maar deze materialen zijn momenteel niet beschikbaar in de EU.

Het BBP van de EU is al met bijna 1% gedaald. Zal deze recessie doorgaan zoals de Straussianen van plan zijn, of zullen de burgers van de Unie hem onderbreken, zoals een deel van het Tsjechische volk probeert te doen?

De Straussianen zullen er helemaal voor gaan. Ze hebben gebruik gemaakt van de decadentie van de Verenigde Staten om de echte macht over te nemen. Omdat een junk, die nooit gekozen is, officiële vliegtuigen in overvloed kan gebruiken om overal ter wereld zaken te doen [12], zijn ze stilletjes in de schaduw van president Biden gaan staan en regeren ze in zijn plaats. De Europese leiders daarentegen zijn ofwel blind of te toegewijd om te stoppen, hun dertig jaar durende fouten te erkennen en terug te keren.

Wat te onthouden:

De Straussianen zijn een fanatieke sekte die tot alles bereid is om de suprematie van de Verenigde Staten over de wereld te handhaven. Zij bedachten de oorlogen die de wereld de afgelopen dertig jaar hebben geteisterd en die van vandaag in Oekraïne.
Ze overtuigden de Europese Unie ervan dat Moskou eerst Oekraïne en daarna heel Midden-Europa wilde annexeren. Daarmee overtuig-den ze Brussel om alle handel met Rusland stop te zetten.
De energiecrisis die begint, leidt de Europese Unie naar stroom- en elektriciteitsonderbrekingen die de levenswijze van haar burgers en haar economie te gronde zullen richten.

Bron: Thierry Meyssan

Thierry Meyssan / Politiek adviseur, voorzitter-oprichter van het Réseau Voltaire (Voltaire Netwerk).
Laatste werk in het Engels – Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump, Progressive Press, 2019.

[1] Specialists of Leo Strauss’ political thought interpret it in a very contradictory way. For my part, I am not interested in what the philosopher thought of classical authors, but in what those who, rightly or wrongly, claim to be his followers at the Pentagon and, from now on, at the State Department, profess. Political Ideas of Leo Strauss, Shadia B. Drury, Palgrave Macmillan (1988.); Leo Strauss and the Politics of American Empire, Anne Norton, Yale University Press (2005); The Truth About Leo Strauss: Political Philosophy and American Democracy, Catherine H. Zuckert & Michael P. Zuckert, University of Chicago Press (2008); Leo Strauss and the conservative movement in America : a critical appraisal, Paul Edward Gottfried, Cambridge University Press (2011); Crisis of the Strauss Divided: Essays on Leo Strauss and Straussianism, East and West, Harry V. Jaffa, Rowman & Littlefield (2012); Leo Strauss and Anglo-American Democracy: A Conservative Critique, Grant Havers, Cornell University Press (2013); Leo Strauss and the Invasion of Iraq: Encountering the Abyss, Aggie Hirst, Routledge (2013); Leo Strauss, The Straussians, and the Study of the American Regime, Kenneth L. Deutsch, Rowman & Littlefield (2013); Straussophobia : Defending Leo Strauss and Straussians Against Shadia Drury and Other Accusers, Peter Minowitz, Lexington Books (2016); Leo Strauss in Northeast Asia, Jun-Hyeok Kwak & Sungwoo Park, Routledge (2019).

[2] « Sommet historique pour sceller l’Alliance des guerriers de Dieu », Réseau Voltaire, 17 octobre 2003.

[3] For a brief history of the Straussians, see: “Russia declares war on the Straussians”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 5 March 2022.

[4] The 1976 report of the “B Team” accusing the USSR of wanting to dominate the world was not a statement of doctrine, but a propaganda argument to justify it.

[5] Interview with James Mann, quoted in Rise of the Vulcans: The History of Bush’s War Cabinet, James Mann, Viking (2004).

[6] « US Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop » Patrick E. Tyler, New York Times, March 8, 1992. The newspaper also publishes large excerpts on page 14: « Excerpts from Pentagon’s Plan : “Prevent the Re-Emergence of a New Rival” ».

[7] « Keeping the US First, Pentagon Would preclude a Rival Superpower » Barton Gellman, The Washington Post, March 11, 1992.

[8] “Paul Wolfowitz, the Pentagon’s Soul”, by Paul Labarique, Voltaire Network, 4 October 2004.

[9] Cf. “Ukraine : the Second World War continues”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 26 April 2022.

[10] Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, US Congress.

[11] « Instructions et conclusions sur les marchés de reconstruction et d’aide en Irak », par Paul Wolfowitz, Réseau Voltaire, 10 décembre 2003.

[12] « La décadence de l’Empire états-unien », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 6 septembre 2022.

Waardering: 1 uit 5.

Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.