Koning, Keizer, Admiraal, Onschendbaarheid bezitten we allemaal.

Over Contractrecht, Eigendoms-recht en Ongelijkwaardigheid.

Koning Willem-Alexander stelt dat hij bij Gratie Gods de Eigenaar van Nederland is en heerst als Koning over Nederland.

De door hem ondertekende Wetten beginnen met de Preambule: “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:”

Echter er is nimmer een document in de Staatscourant gepubliceerd, met een afschrift van de beweerlijk gestelde ontvangen Gratie Gods. De overeenkomst die God met Koning Willem-Alexander zou hebben opgesteld bestaat namelijk niet:

Totdat Koning Willem-Alexander zijn overeenkomst met God toont, is de Koning gelijkwaardig aan elke burger. Vinden zijn Wetten geen toepassing.

Immers als hij geen Eigendomsakte kan overleggen waaruit blijkt hij het Grondgebied van Nederland bezit, zoals de iedere Eigenaar van een grondgebied dient te kunnen overleggen, bezitten zijn Wetten geen rechtsgrond.

==> Is er sprake van Valsheid in Geschrifte?
De Nederlandse Staat vaardigd dus klaarblijkelijk wetten uit, waarbij in elke preambule is opgenomen is dat de Koning bij de Gratie Gods regeert.

Nu uit het onderliggende artikel een kopie brief van de Overheid is opgenomen waaruit blijkt dat dit feitelijk onjuist is, is er dan sprake van Valsheid in Geschrifte?

Ik lees:
“Forsyte AdvocatenForsyte Advocaten:
Valsheid in geschrifte
Artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) stelt het vervalsen van documenten strafbaar. Dergelijke valsheid in geschrifte kan bestraft worden met een (hoge) geldboete of zelfs een lange gevangenisstraf. Hieronder gaan we nader in op dit delict en de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn.

Voorwaarden valsheid in geschrifte
Valsheid in geschrifte is een vorm van fraude. Volgens de wet is sprake van valsheid in geschrifte indien iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk wordt opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Van valsheid in geschrifte in slechts sprake indien:

Er sprake is van een geschrift;
Dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen;
Dat vervalst is of valselijk is opgemaakt;
Met het oogmerk het document te gebruiken alsof het echt en onvervalst is.”
Link: https://forsyte.nl/wat-is-valsheid-in-geschrifte/

Het komt mij voor dat de Nederlandse Staat, wetende dat er geen sprake is van “Gratie Gods” zichzelf schuldig maakt aan Valsheid in Geschrifte.

Als dat klopt, is dit een ernstige zaak, nu het erop lijkt dat elke wet in de Preambule een onjuiste weergave van zaken geeft.”

==> Restaurant
Een restaurant heeft soms een aanwijzing: “Het is verboden om meegebracht drank en/of voedsel te nuttigen in dit restaurant.

De eigenaar van het restaurant heeft zeg maar het voedsel monopolie in zijn restaurant. Hij en alleen hij mag drank en voedsel verstrekken in zijn restaurant. De restauranteigenaar, beschermt natuurlijk zijn belangen op zijn grondgebied, het restaurant.

Als mensen hun eigen drink- en voedselwaren meebrengen dan is het natuurlijk snel gedaan met zijn restaurant, immers hij loopt zo inkomen mis.

De Koninklijke familie heeft ook belangen op het grondgebied Nederland, dat zij zich zelf hebben toegeëigend. Immers zij hebben bij “Gratie Gods” zichzelf voorzien van inkomsten, door middel van wet op de Inkomstenbelasting, de BTW heffingen etc etc.

Tsja, waar vroeger de Ridders van de Koning met geweld de boer een deel van de graan opbrengst afnamen en/of pachtgeld kwamen opeisen, immers de Koning was eigenaar bij Gratie Gods van het land en de boeren mochten weliswaar zijn land verbouwen, maar moesten daar dan wel pachtgeld voor betalen aan de Koning.

Ridders zijn door de geschiedschrijving vervalsers enorm geïdealiseerd en geromantiseerd maar laten we gewoon maar eens benoemen wat ze zijn: Terroristen het waren de ISIS strijders van nu. Ze roofden en plunderden de bevolking en ondertussen werd nog even de boerendochter achter de hooibaal verkracht. Het was gewoon tuig dat roofden en plunderden namens de Koning.

Tsja en dat ging de bevolking ie wat tegenstaan, dus bedacht de Koning de Inkomstenbelasting. Nu geen rovende en plunderende ridders, maar “nette” Rijksambtenaren die nu, geciviliseerd een deel van uw oogst, de vruchten van uw arbeid komen opeisen.

En God zag dat het goed was …

==> Boerenopstanden in de Middeleeuwen
“In de Middeleeuwen hadden de boeren weinig vrijheden. Het land was vaak in bezit van een heer en de boeren moesten vaak een deel van de opbrengst aan deze heer afstaan. In ruil hiervoor kregen ze veiligheid en bescherming. Daar was echter weinig van te merken, omdat de adel de boeren onderdrukte. Geregeld kwamen de boeren in opstand, vielen ze kastelen aan en probeerden de adel af te zetten. Vaak mislukte dit, maar er zijn voorbeelden van boeren die het de adel knap lastig maakten.”

En

“De Pachtersoproer (1748)
De aanleiding voor deze opstand was net zoals bij vele andere opstanden voornamelijk economisch van aard. De overheid inde in die dagen niet zelf de belasting, maar liet dit door pachters doen. Deze pachters inden – om zichzelf te verrijken – meer dan de overheidsbelastingen alleen. Toen in de jaren veertig van de achttiende eeuw het land er economisch slecht aan toe was, gingen de overheidsbelastingen omhoog terwijl de pachters ook nog hun extra inkomsten wilden hebben.”
Link: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/protesterende-boeren-4-grote-boerenopstanden-uit-de-geschiedenis

Ook werden er Ridders vervangen door de Rijkspolitie, nu gewapend! met pistool en knuppel de bevolking onder de knoet houden van de wetten van het Koningshuis.

En God zag dat het goed was …

want hij acodeerde met zijn Gratie Gods, de wetten op de Inkomstenbelasting en gaf zelfs de Politie het Monopolie op Geweld.

==> De geschiedenis van de Inkomstenbelasting
“Minister Treub van Financiën heeft eind 1914 één inkomstenbelasting ingevoerd voor inkomen uit arbeid, bedrijf en vermogen. Het hoogste tarief was bij invoering 5%. Met deze ’nieuwe’ inkomstenbelasting werden de verschillende bronnen van inkomsten voortaan gelijk belast. Tot die tijd werden inkomsten uit arbeid anders belast dan inkomsten uit vermogen, via twee aparte belastingen die eind 19e eeuw waren ingevoerd (de vermogensbelasting en de bedrijfsbelasting). Een aparte vermogensbelasting bleef bestaan, als heffing over de waarde van het vermogen zelf.”
Link: https://www.bdmuseum.nl/digitale-reis-door-de-geschiedenis-van-belastingen-in-nederland/

Die God toch, als hij eens wist hoe in zijn naam het Koningshuis wetten opstelde om een deel van het inkomen, de vruchten van zijn arbeid, van de burgers te stelen en verder te bepalen dat de burger zich níet mocht verzetten. Niet mocht verzetten tegen deze plunderende ISIS bandieten, door te bepalen dat die ISIS bandieten, die nu Politie heet het Monopolie heeft om Geweld op de burgers toe te passen.

Wat is er veranderd sinds de middeleeuwen?
De ridders heten nu ambtenaren, de burgers levende in een “Democratie” zouden nu zelf gekozen hebben om onder dreiging van geweld door de Belastingdienst en de Politie vrijwillig afstand te doen van circa 45% van hun inkomen.

Bij Gratie Gods …

En u geleuft dat ??

Leest u even mee, dan wordt het duidelijk:

Eigendomsrecht
1.1 Als u over het eigendomsrecht beschikt van een Woning, een Winkel, een Land bent u vrij zélf regels op te stellen waar de Bezoekers zich aan te houden hebben.
1.2 Doen ze dat niet, dan sodemietert u ze er gewoon uit. Zonodig met de harde hand.
1.3 U beschikt over het Geweldsmonopolie t.a.v. Aanwezigen die zich bevinden in uw Woning, Winkel en op uw Land.
Link 1: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Eigendom
“Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in – of uit te sluiten. “

Contractrecht
2.1 U kunt van te voren een contract opstellen, waar de Bezoekers zich aan te houden hebben.
2.2 Dat Contract wordt Aangegaan (Overeenkomst) en getekend door de bezoekers en de eigenaar. De aanwezigen hebben zich dan Contractueel te houden aan de inhoud van het onderlinge verbindende Contract.
2.3 Zo’n Contract wordt ook wel Huisregels genoemd, en u kunt bepalen dat de Bezoekers, door het Betreden van uw Eigendom zich Accoord verklaren en dat ze gehouden zijn aan uw Huisregels.

2.4 Als u zich bevoorbeeld op een voetbalterrein bevind en als voetballer de KNVB-regels overtreedt, kan de Toezichthouder (Scheidsrechter) u een waarschuwing geven (Gele kaart) of van het veld verwijderen (Rode kaart).
2.5 Bij ernstige Schendingen van de Huisregels van de KNVB kunnen zij u zelfs een geld Boete opleggen en tot u deze betaald heeft, de Toegang tot de voetbalvelden weigeren.
2.6 Contractrecht volgt uit het Eigendomsrecht van de voetbalvelden.
Link 2: https://www.dommerholt.nl/rechtsgebieden/ondernemingsrecht/contractenrecht/
“Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en een aanvaarding van de wederpartij. Partijen spreken dan af wat ze over en weer voor elkaar en/of met elkaar gaan doen. Het geheel van die afspraken is in essentie het overeenkomstenrecht.”
2.7 God biedt het grondgebied Nederland aan en Koning Willem-Alexander aanvaard dat. Zo is het gegaan volgens de Koninklijke familie. Dan wil ik het afschrift zien van die overeenkomst dat God het Nederlandse grondgebied aan de Koninklijke Familie heeft geschonken.

Ongelijkwaardigheid
3.1 De bezoekers in uw woning of etablissement en u als Eigenaar hebben een ongelijkwaardige verhouding tot elkaar.
3.2 Immers als eigenaar stelt u de Regels op, houdt u Toezicht dat die Regels nageleeft worden en legt zonodig Sancties aan de Aanwezigen op (zie onder punt 2.)
3.3 De Eigenaar kan verder zelf bepalen óf hij zich aan zijn eigen Regels houdt die voor wel voor u gelden.
3.4 In een horeca gelegenheid dient u uw versnaperingen te betalen ingevolge het Contract dat u, onbewust bent aangegaan met de de horeca gelegenheid.
3.5 Dat noemen we dan de Menukaart en/of Drank- Wijnkaart. Dat zijn opgeschreven Contractuele Overeenkomsten die u als Bezoeker aangaat met de Eigenaar van het etablissement.
3.6 Echter de Eigenaar van het etablissement kan besluiten af te wijken van die Regels, de welke wel gelden voor de Bezoekers.
Hij kan bepalen dat de ober/serveerster hem van voedsel en spiritualen voorziet zonder dat hij de prijzen die op de Menukaart vermeldt staan betaald.
3.7 De Eigenaar kan hiervoor níet verwijderd worden, nu hij weigert zich te houden aan de Contractuele Voorwaarden op de Wijn- de Menukaart staan vermeldt.
3.8 De Eigenaar is op zijn Eigendom Onschendbaar, hij kan niet verwijderd worden van zijn Eigendom, hij is daar Onschendbaar.
3.9 De Eigenaar is de Regent op zijn Eigendom. Deze Regent heeft obers, serveersters in dienst die tegen een geldelijke vergoeding toezien dat de regels uitgevoerd worden.
Koning, Keizer, Admiraal
4.1 De KNVB als (Contractueel bepaald) Heersend Regent over de voetbalvelden heeft ook Boetes Contractueel vastgesteld.
4.2 Als de Toezichthouder, de Scheidsrechter (Scheidsrechter, let op het woord gebruik: Scheids- RECHTER) een overtreding van het Contract (Voetbal regelement) door een voetballer constateert die zo ernstig is, kan de KNVB, een boete opleggen en/of definitief de toegang weigeren tot de voetbalvelden.
4.3 Feitlijk is degene die de toegang tot het Sportcomplex geweigerd is, een Gevangene op het Gebied buiten de door de KNVB beheerde Sportcomplexen.
4.4 Immers een Gevangene, is het Verblijfsrecht buiten het Gevangenisterrein ontzegt door de Eigenaar, in deze Koning Willem Alexander.
4.5 Dat de Niet te betreden (Verblijfsrecht) gebieden: de onder het gezag van de KNVB vallende Sportcomplexen, kleiner zijn doet daar niets aan af.
4.6 Er geldt dsn een Verplicht Verblijf buiten de Sportcomplexen Beheert door de KNVB.
4.7 Indien u vlucht, vanaf BUITEN het Terrein van het Voetbalcomplex naar het Sportcomplex van de KNVB, zal de Beheerder van het Sportcomplex u Oppakken en U weer terug geleiden naar de Gevangenis, die zich buiten het Grondgebied van de Sportcomplexen bevindt.
Grondgebied genaamd Nederland
5.1 We kennen allemaal het grondgebied genaamd Nederland. Dat grondgebied kent ook wetten.
5.2 De eigenaar van Nederland, kennen we onder de naam: Koning Willem Alexander en hij stelt wetten op bij Gratie Gods.
5.3 Waar de eigenaar van een kleiner etablissement zoals een kroeg, cafe, sportcomplex een notariële Eigendomsakte/Huurcontracht/Pacht-Overeenkomst kan overleggen dat hij de eigenaar is, is dat er bij het Eigendomsrecht van Nederland anders aan toegegaan.
5.4 De Schepper van de Aarde, en dus ook van Nederland, genaamd God, is namelijk afgedaald naar Nederland en heeft bij zijn Gratie bepaald dat Willem-Alexander de Koning der Nederlanden is.
5.5 Net zoals de Eigenaar van een Etablissement Onschendbaar is ten aanzien van de Huisregels die wel gelden voor de bezoekers, geniet Koning Willem-Alexander Onschendbaarheid ten aanzien van de wetten , die zijn Voorgangsters Koningin Beatrix, Koningin Juliana, Koningin Whilhelmina etc. etc.. hebben opgesteld.
5.6 Willem-Alexander staat boven de wetten die door zijn voorgangsters zijn opgesteld, en van de door hem zelf vastgestelde Wetten.
Link 3: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_onschendbaarheid
“Onschendbaarheid was vanouds eigen aan de absolute vorsten. In zekere zin kunnen ‘onschendbaar’ en ‘absoluut’ worden opgevat als synoniemen: onschendbaar was de vorst, want geen andere macht in de staat kon rechtsgeldig tegen hem optreden; absoluut was de vorst, want hij zelf kon niet gebonden zijn aan de wetten, die hij immers als enige formuleert en afkondigt. Omdat het gezag van de vorst geheel onaangetast moet blijven, is zelfs openbare bespreking van diens beslissingen ontoelaatbaar.”
5.7 Waar de Eigenaar van een Horecagelegenheid obers en serveerster in dienst heeft die toezien dat de Huisregels door de Bezoekers nageleeft worden heeft Koning Willem-Alexander daar ook mensen voor in Dienst, beter bekent als Rijksambtenaren.
5.8 Koning Willem-Alexander heeft verder Bestuurders in Dienst genomen, die toezien bij het opstellen van de wetten en het belang van de Koning bewaken als Eigenaar van Nederland.
5.9 Koning Willem-Alexander heeft bepaald dat sommigen van zijn Ambtenaren ook de nschenbaarheid genieten, de welke hij al zichzelf heeft doen toekomen als eigenaar van Nederland.
Link 4: https://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/om-vervolgt-geen-ambtenaren-voor-toeslagenaffaire
“Daarnaast is de Belastingdienst, als onderdeel van de Staat, immuun voor strafrechtelijke vervolging. ‘Over verwijtbare handelingen die de Staat zijn toe te rekenen, moet verantwoording worden afgelegd in het politieke domein en niet in het strafrecht.”
De Gratie Gods
6.1 Elke Eigenaar van een Etablissement dient een Eigendomsakte/Huurcontract te kunnen overleggen/Bezitten, zodat duidelijk is dat de Eigenaar bevoegd is om ten aanzien van zijn Etablissement Huisregels op te stellen en toe te passen. Dat Contract is Vastgelegd in de aanwezigheid van een Notaris, Ondertekend en van Handtekeningen voorzien door Getuigen.
6.2 De Huisregels/Contracten/Wetten uitgevaardigd door de Eigenaar van Nederland, Koning Willem-Alexander zijn ook voorzien van Toestemming.
6.3 De Schepper van Hemel en Aarde, genaamd God heeft immers bepaalt dat Koning Willem-Alexander regeert bij zijn Gratie. De Koning bevestigd dat en begint iedere Wet met zijn Preambule: “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat … “.
6.4 Opvallend is dat Koning Willem-Alexander zich klaarblijkelijk opgesplitst heeft in meerdere personen, nu hij over “Wij” spreekt.
6.5 Wat echter als vreemd is te benoemen , als Burgers om het Document vragen waaruit blijkt dat God door middel van een Contract zijn Gratie aan de Koning heeft gegeven, blijft de Koning nalatig en kan geen dusdanig Contract tonen.

6.6 Als een vermeend Eigenaar van een Etablissement gevraagd wordt naar de Eigendomsakte/Huurcontract van het Etablissement waar hij Eigenaar van zegt te zijn en hij kan dat niet overleggen wordt hij uit het Etablissement verwijderd en de door hem opgestelde Huisregels kennen geen Rechtsgrond. Waarschijnlijk wordt hij ook nog Strafrechterlijk vervolgd.
6.7 Het is ook als twijfelachtig aan te merken of Ambtenaren met Diplomatieke Onschendbaarheid in het bezit zijn van een Contract met God, waaruit blijkt dat God bij zijn Gratie deze Ambtenaren de Onschendbare Status Verleend heeft in het buitenland.
6.8 God biedt het grondgebied: Nederland aan en Koning Willem-Alexander aanvaard dat. Zo is het gegaan volgens de Koning. Dan wil ik het afschrift zien van die overeenkomst, nog liever eigenlijk het orgineel.
6.9 De enige reden waarom het Koninshuis van die tekst gebruik maakt “Bij gratie Gods” en mensen dat perse moeten geloven is omdat anders duidelijk wordt dat Nederland een dictator als eigenaar heeft die nooit gekozen is en onze zogenaamde Democratie op leugens van gratie Gods is gebaseerd.
6.10 En Nederland gewoon een dictatoriaal regime heeft door middel van een Koninklijke familie die met een niet bestaande overeenkomst (De Gratie Gods) als Goden in Frankrijk leven in Nederland, op de zak van de Nederlandse bevolking.

Het is om te verhullen, dat de Koning nooit een democratisch gekozen Staatshoofd is.

De Praktijk
7.1 Indien Ambtenaren u voor enige overtreding van de Wetten in NL opzadelen met een Proces-verbaal en vervolgens bepalen dat u voor de Rechter dient te verschijnen, vraagt u om het Contract waaruit blijkt dat God Willem-Alexander benoemt heeft bij de Gratie Gods. Of te wel verzoekt u om het Contract dat God heeft opgesteld met de Koning als begunstigde, waaruit blijkt dat God, de Koning Willem-Alexander het eigendomsrecht heeft gegeven over Nederland.

Tsja leuker kunnen we het niet maken:
Koning Keizer Admiraal, Onschendbaarheid bezitten we allemaal.

Bron:Martin Vrijland

Waardering: 0 uit 5.

Geef een reactie Reactie annuleren

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () { var commentForms = document.getElementsByClassName(‘jetpack_remote_comment’); for (var i = 0; i < commentForms.length; i++) { commentForms[i].allowTransparency = false; commentForms[i].scrolling = ‘no’; } }); <!–

Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.